DLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

DLM chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (DLM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty DLM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu DLM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức DLM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu DLM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức DLM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch DLM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về DLM:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DLM

Sàn giao dịch: UpCOM

 DLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DLM
DLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DLM

DLM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 01/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
– Thời gian thực hiện: 15/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức DLM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.