Kết quả kinh doanh cổ phiếu AAM, TDS, VCA, IDC 

AAM – CTCP Thuỷ sản Mekong – Doanh thu thuần trong quý III/2021 của Công ty đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 43%. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính gấp 12 lần cùng kỳ, chủ yếu là từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu và kỳ phiếu đã giúp AAM có lãi.

TDS – CTCP Thép Thủ Đức – Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TDS ghi nhận doanh thu 1.658 tỷ đồng, tăng 6,2% và lợi nhuận sau thuế 46,3 tỷ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 191%

VCA – CTCP Thép Vicasa – Vnsteel – Quý III/2021, VCA ghi nhận doanh thu 580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 48% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 1.916 tỷ đồng doanh thu, 52,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 21%, 155% và 154% so với cùng kỳ.

IDC – Tổng Công ty IDICO – CTCP Đã thông qua kế hoạch chuyển sàn từ sàn HNX sang sàn HOSE. Đồng thời nâng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021 với tổng doanh thu dự kiến là 1.711,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.032,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 71,8% và 124,3% so với kế hoạch đầu năm. Công ty thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 40%, trong đó 30% là tiền mặt và 10% là cổ phiếu.