Kết quả kinh doanh cổ phiếu DIG, DXG

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ước lợi nhuận trước thuế năm 2021 của doanh nghiệp đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 83,1% kế hoạch đề ra.

Về nguồn vốn, DIG cho biết đến năm 2025 vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tính đến tháng 11 khoảng 4.998 tỷ đồng.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Đã thông qua việc góp vốn 500 tỷ đồng, thành lập công ty con 100% vốn sở hữu TNHH MTV Đất Xanh Finance. Tương tự, DXG cũng góp vốn 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Patheon Holdings và 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Athena Invest.