Kết quả kinh doanh cổ phiếu GAS, IJC, PVI, VHC

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ước tính trong năm 2021, doanh thu ước đạt gần 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.380 tỷ đồng. Như vậy, ước tính riêng quý 4 doanh thu của PV GAS ước đạt gần 21.185 tỷ đồng, tăng 36% và lãi trước thuế 1.846 tỷ đồng, giảm 12% so với quý 4/2020.

IJC – Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Năm 2022, IJC đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 10% so với ước tính kết quả kinh doanh năm 2021.

PVI – Công ty cổ phần PVI – Năm 2021, PVI ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

VHC – CTCP Thuỷ sản Vĩnh Hoàn – Tháng 11/2021 đạt doanh thu xuất khẩu 912 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17% so với tháng 10/2021.