Kết quả kinh doanh cổ phiếu LTG, SMC, PVS, TNG

LTG – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Luỹ kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu 7.114 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tạm tính 262 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2021.

SMC – Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC – Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Như vậy, với 60,92 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả 30,46 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/11 và ngày thanh toán dự kiến là 26/11.

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Trong quý III, doanh thu thuần của Công ty giảm 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.980 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 240,4 tỷ đồng, tăng 8% so với quý III/2020 (Công ty mẹ đạt 221,1 tỷ đồng, tăng 12%).

TNG – Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG – Doanh thu tiêu thụ tháng 10/2021 đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 100,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020, tương ứng với mức tăng 28%. Lũy kế 10 tháng, Công ty đạt 4.543 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2021 và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.