Kết quả kinh doanh cổ phiếu NCS, PTI, ACL, BSR

NCS – Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài – Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCS ghi nhận doanh thu gần 103 tỷ đồng, giảm 46%; lỗ sau thuế lên tới con số 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 43 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2021, NCS lỗ lũy kế 95 tỷ đồng.

PTI – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện – Đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.110 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế quý III của PTI đạt 105 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

ACL – CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang – Lãi quý 3/2021 giảm 61% xuống gần 4 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 35% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

BSR – CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn – Quý 3 BSR đạt 17.679 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 644 tỷ đồng, gấp tới 2,3 lần thực hiện trong quý 2/2020.

Trong kỳ, BSR có 291 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra các chi phí phát sinh đều tăng. Kết quả, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 476 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2020