Kết quả kinh doanh cổ phiếu VGT, HAH, BCE, SMC

VGT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Doanh thu và thu nhập hợp nhất của Vinatex năm 2021 ước đạt 16.436 tỷ đồng, tăng 10,7% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ, vượt 70% kế hoạch năm và cao hơn năm 2019 trước đại dịch gần 70%. Các mục tiêu đều vượt kế hoạch.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022 với chỉ tiêu doanh thu hơn 2.387 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 550 tỷ đồng.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Công bố tổng doanh thu năm nay ước đạt gần 1,900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng. So với năm 2020, doanh thu và lợi nhuận ước thực hiện này lần lượt tăng 59% và gấp 2.64 lần. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất mà HAH đạt được kể từ năm 2011.

Năm 2021, công ty ước đạt sản lượng 1.019 TEU, tăng gần 4,9% so với kế hoạch đề ra, doanh thu gần 1.900 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù sản lượng và doanh thu tăng ở mức vừa phải, song lợi nhuận sau thuế của công ty đạt tới 389 tỷ đồng, gấp 2,46 lần kế hoạch đề ra.

BCE – Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương – Kết thúc năm tài chính 2021, Công ty ước tính tổng doanh thu là 148,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 28,09 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 6% vốn điều lệ. Như vậy, so với thực hiện năm 2020, lợi nhuận công ty giảm 15,1% so với cùng kỳ.

Sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 432,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 58,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 190,9% và 107,2% so với ước tính kết quả thực hiện trong năm 2021. Bên cạnh đó, công ty cũng đặt kế hoạch cổ tức dự kiến là 12% vốn điều lệ.

SMC – CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ 1,25 triệu tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng.