Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BCM, CSV, POT, PMW, X20, TAW

Tổng Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp – CTCP (BCM chia cổ tức): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2021.

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV chia cổ tức): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2021.

CTCP Thiết bị bưu điện (POT chia cổ tức): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/8/2021.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW chia cổ tức): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tổng tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021, trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 4%.

CTCP X20 (X20 chia cổ tức): Ngày 13/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Cấp nước Trung An (TAW chia cổ tức): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2021.