Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu CRC, BTP, SBV, HDW, DFF, TTN

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC): Ngày 28/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Siam Brothes Việt Nam (SBV): Ngày 24/9 –  ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2021.

CTCP Kinh doanh nước sạch hải Dương (HDW): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận  cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,4% (01 cổ phiếu nhận 740 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Tập đoàn đua Fat (DFF): Ông Lê Văn Thịnh, em ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 301.900 cp (tỷ lệ 0,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

CTCP Công nghệ & truyền thông Việt Nam (TTN): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2021.