Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu D2D, KSV, GHC, DFC, CKV, CKD, FT1, VTB, GMC, DRL, DNC, PRE, BAB

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 20/8 – Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (KSV): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 16/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2021.

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Cokyvina (CKV): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD): Ngày 13/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2021.

VTB – CTCP Viettronics Tân Bình – Ngày 9/8, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 27/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 16/9/2021.

GMC – CTCP Garmex Sài Gòn – Ngày 31/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương GMC sẽ phát hành thêm hơn hơn 2,99 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DRL – CTCP Thủy điện – Điện lực 3 – Ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm đợt 2/2021, ngày đăng ký cuối cùng là 30/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

DNC – CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng – Ngày 07/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng 08/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/10/2021.

PRE – Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI – HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 16/8/2021 và thanh toán trong tháng 9/2021.

BAB – Ngân hàng TMCP Bắc Á – Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm, ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:63 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới).