Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu GAS, BCG, SCS, TDF, CDN, PMP, THN, HTR

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS chia cổ tức): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/10/2021.

CTCP Bamboo Capital (BCG chia cổ tức): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2%.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS chia cổ tức): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Trung Đô (TDF chia cổ tức): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN chia cổ tức): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2021.

CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP chia cổ tức): Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10,3% (01 cổ phiếu nhận 1.030 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN chia cổ tức): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,45% (01 cổ phiếu nhận 845 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Đường sắt Hà Thái (HTR chia cổ tức): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.