Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu IJC, THG, CKG, MCF, VW3, BCE, TVM, DSS

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC chia cổ tức): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (THG chia cổ tức): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG chia cổ tức): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (MCF chia cổ tức): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 21/7/2021.

CTCP Viwaseen 3 (VW3 chia cổ tức): Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 21/7/2021.

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE chia cổ tức): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2021.

CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (TVM chia cổ tức): Ngày 5/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Đường sắt Sài Gòn (DSS chia cổ tức): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.