Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu MWG, BSI, ACC, GHC, FHX, IRC

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 237 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.370 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Bình Dương (ACC): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 26/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa (FHS): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Cao su Công nghiệp (IRC): Ngày 26/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,55% (01 cổ phiếu nhận 655 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2021.