Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TVC, VRG, TPC, BSQ, BSI, CDR, BMJ, LHG, TSJ, V12

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/9/2021.

CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 1/9/2021.

CTCP Chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BSI): Ngày 1/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR): Ngày 26/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Khoáng sản Miền Đông (BMJ): Ngày 26/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2021.

CTCP Long Hậu (LHG): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 19% (01 cổ phiếu nhận 1.900 đồng). Thời gian thanh toán 22/9/2021.

CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội (TSJ): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021.

CTCP Xây dựng số 12 (V12): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.