Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VTP, NBB, SCL, THT, NBC, DLT, HAS, ILB, CAG, CT5

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP chia cổ tức ): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 1/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 1.000:247.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB chia cổ tức ): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL chia cổ tức ): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (THT chia cổ tức ): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (NBC chia cổ tức ): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Du lịch và thương mại – Vinacomin (DLT chia cổ tức ): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 23/7/2021.

CTCP Hacisco (HAS chia cổ tức ): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/021.

CTCP ICD Tân Cảng Long Bình (ILB chia cổ tức ): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2021.

CTCP Cảng An Giang (CAG chia cổ tức ): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thánh toán 19/7/2021.

CTCP 319.5 (CT5 chia cổ tức ): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.