Lịch chia cổ tức HDG – Phát hành thêm cổ phiếu HDG

– Ngày 5/7 tới đây CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 610 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2022 Hà Đô đạt 3.581 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,2% so với năm 2021. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ từ 1.344 tỷ đồng năm 2021 lên 1.362 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.096 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022 Hà Đô còn 2.340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 287 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu, 17 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 374 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

– CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Theo đó Hà Đô dự kiến phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 244 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022.

Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến vào quý 2-3/2023, việc phát hành cổ phiếu sẽ hoàn thiện ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.