Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu KDC, GMD, TID, SZC, BBC, VFG, PHS, VTK, PSN, TQW ngày 6/8/2021

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Gemadept (GMD): Ngày 16/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2021.

Tổng công ty Tín nghĩa (TID): Ngày 16/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh tán 20/9/2021.

CTCP Bibica (BBC): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,3% (01 cổ phiếu nhận 330 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Tư vấn thiết kế Viettel (VTK): Ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 624.000 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN): Ngày 1/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.