Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu CTI, TMP, VPG, HAT, HC1, TBD, VGR, SPV, TVH

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,3% (01 cổ phiếu nhận 1.230 đồng). Thời gian thanh toán 5/10/2021.

CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát (VPG): Ngày 21/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2021.

CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Thiết bị điện Đông Anh (TBD): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/201.

CTCP Cảng Xanh VIP (VGR): Ngày 13/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): Ngày 16/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (TVH): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 34,34% (01 cổ phiếu nhận 3.434 tỷ đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

CNG – CTCP CNG Việt Nam – Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

HUT – CTCP Tasco – Sẽ phát hành 80 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 800 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng 500 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần VETC. Số còn lại 300 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian phát hành trong năm 2021 sau khi được chấp thuận của UBCKNN.

BCF – CTCP Thực phẩm Bích Chi – Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/10/2021.