Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu HDG, SEA, TOS, NAV, VTC, VIW

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ngày 18/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2022.

Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – CTCP (SEA): Ngày 1/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 95% (01 cổ phiếu nhận 9.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 22/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Viễn thông VTC (VTC): Ngày 28/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VIW): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022.