Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TCO, BCG, TVS, NDN, BVS

TCO – CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Thống nhất triển khai phương án mua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Gavi, tương ứng 20,4 triệu cổ phần, với giá mua không quá 29.500 đồng/cổ phần.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 79,7 triệu cổ phần từ cổ đông của CTCP Bảo hiểm AAA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 71%/vốn của Bảo hiểm AAA. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2021.

TVS – CTCP Chứng khoán Thiên Việt – Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 7,4%, và cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 1,6%.

NDN – CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng – Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/10/2021.

BVS – CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.