Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu SIP, PDN, CHP, SVC, HAD, NSS, ELC, PSL, IST, BRC, NBT, HWS, NVP, VLW, PDV, MDF ngày 9/7/2021

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/8/2021.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2021.

CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Nông súc sản Đồng Nai (NSS): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 82,96% (01 cổ phiếu nhận 8.296 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 2/8/2021.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,75% (01 cổ phiếu nhận 875 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền tỷ lệ 1,796% (01 cổ phiếu nhận 179,6 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2021.

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PDV): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,27% (01 cổ phiếu nhận 327 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.