NCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

NCS chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty NCS để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu NCS. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức NCS? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu NCS, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức NCS, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch NCS chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về NCS:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Mã chứng khoán: NCS

Sàn giao dịch: UpCOM

 NCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NCS
NCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NCS

NCS chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

3. Hình thức chia: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức NCS

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.