Thông tin cổ phiếu FPT, KDC, DHG, TEG, VIX, HVX, HBC, SSB, APS, NDN ngày 21/7/2021

FPT – CTCP FPT – 6 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

KDC – CTCP Tập đoàn KIDO – Quý II/2021 doanh thu thuần đạt 2.576,14 tỷ đồng, tăng 32,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Kết thúc quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 223 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 8,9% và 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.965 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Thông báo góp vốn 90 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân, tương ứng tỷ lệ sở hữu 60%/vốn Công ty mới.

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tăng 52%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 46 tỷ đồng.

HVX – CTCP Xi măng Vicem Hải Vân – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 11,54 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 9,1206 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9,1206 cổ phiếu mới), tương đương SSB sẽ phát hành thêm hơn 110,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành 39 triệu cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1 : 1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NDN – CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng – Ngày 28/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2021 và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới), tương đương NDN sẽ phát hành thêm hơn 9,34 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.