Thông tin cổ phiếu GAS, TS4, CTD, DBC, GMC, DPR, SVC, APG ngày 8/7/2021

Thông tin cổ phiếu GAS – Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – 6 tháng đầu năm tổng doanh thu ước đạt 37.487,3 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.401,1 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.302,4 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020.

Tin tức cổ phiếu TS4 – CTCP Thủy sản số 4 – Ngày 06/7, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát kể từ ngày 13/7/2021. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của TS4 năm 2019 và 2020 là âm hơn 144 tỷ đồng và âm 9,36 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm hơn 147 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu CTD – Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons – Đã thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với giá trị 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp cam kết triển khai đăng ký trái phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trên một Sở Giao dịch Chứng khoán được Việt Nam công nhận.

Tin tức cổ phiếu DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Đã thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp, tương đương 100%/vốn điều lệ tại Công ty TNHH Quốc tế Vinasaco.

Thông tin cổ phiếu GMC – CTCP Garmex Sài Gòn – Đã thông qua phương án phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Tin tức cổ phiếu DPR – CTCP Cao su Đồng Phú – Thông báo, đã hoàn tất việc bán toàn bộ hơn 2,87 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 01/6 đến 30/6 theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 59.717 đồng/cổ phiếu.

Thông tin cổ phiếu SVC – CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn – Ngày 6/7, HĐQT đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2021.

Tin tức cổ phiếu APG – CTCP Chứng khoán APG – Đã thông qua phương án phát hành 20.000 trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá phát hành bằng mệnh giá là 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất không vượt quá 11,55%/năm. Thời gian phát hành dự kiến làm 02 đợt trong tháng 7, tháng 8/2021.

Thông tin cổ phiếu TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Ngày 08/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).