Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HCM, GEX, G36, DXG, APH, HNA, SNC, PEC, TCO ngày 13/7/2021

CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Cổ phiếu HCM): Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban kiểm soát, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 250.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Cổ phiếu GEX): Amersham Industries Limited đã mua 2 triệu cp; Norges Bank đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 21.969.000 cp (tỷ lệ 4,4996%) lên 24.469.000 (tỷ lệ 5,0116%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

Tổng công ty 36 – CTCP (Cổ phiếu G36): Ông Nguyễn Đăng Hùng đã bán toàn bộ 1.643.555 cp (tỷ lệ 1,62%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 6/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Cổ phiếu DXG): ông Hà Đức Hiếu, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 1.038.508 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Cổ phiếu APH): Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 500.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 7 triệu cp trong tổng số 7,1 triệu cp (tỷ lệ 3,51%) đang sở hữu.

Trong khi đó ông Phạm Anh Dương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5,2 triệu cp. Trước giao dịch ông Dương sở hữu 4,3 triệu cp. Ông Đinh Xuân Cường, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch ông cường sở hữu 2.000.000 cp

CTCP Thủy đện Hủa Na (Cổ phiếu HNA): Ông Trịnh Bảo ngọc, Giám đốc, đăng ký bán 2.120.000 cp trong tổng số 2.427.600 cp (tỷ lệ 1,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 6/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HNA, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng BKS, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 41.625 cp. Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (Cổ phiếu SNC): Ông Trần Thiện, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 3,4%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 6/8/3021.

CTCP cơ khí điện lực (Cổ phiếu PEC): Ông Nguyễn Tiến Đạt, nhà đầu tư, đã mua 186.934 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 543.766 cp (tỷ lệ 17,45%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.