Cổ phiếu MWG chia cổ tức – Theo tỷ lệ bằng Tiền 5% và Cổ phiếu 2:1

MWG: CTCP Đầu tư Thế giới Di động. Lịch chia cổ tức.
– Ngày 31/8/2021 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức
– Ngày 30/8/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
– Theo đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 5%, (tương ứng mỗi một cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng cổ tức).
– Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 13/9/2021.