No Picture

Phân tích cổ phiếu PNJ, VTO

Phân tích cổ phiếu PNJ: CHỜ BÁN Kết thúc 4T/2024, Doanh thu thuần và LNST lần lượt là 16,049 tỷ đ (+33.1% YoY) và 915 tỷ đ …